Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog budapesti ÜGYVÉD

Házassági szerződés, ingatlan adásvételi-ajándékozási szerződés, családjog, ingatlanjog, öröklésjog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

Ingatlan adásvételi szerződés 

    Adásvételi szerződés ügyben:dr_mohos_gabor_ugyved_lehelhaz.jpg    

  h-p 9-18 óráig érdeklődjön: 06-20-354 8963  

  Ingatlan adásvételi szerződés készítés, ellenjegyzés, teljeskörű földhivatali ügyintézéssel: az ingatlan értékének 0,3%-a, Áfa nincs, de minimum  33,4 M alatt fix 100 e Ft.-az ügyvédi munkadíj.

 Kérjen egyéni ajánlatot>>

   ADÁSVÉTEL JOGI INFÓ tartalomjegyzék: 

 

   I. Ingatlan Adásvételi szerződés,  Foglaló   Haszonélvezeti jog 

 

   II. Illetékek mértéke ingatlan szerzés esetén 

 

   III. Ingatlan értékesítés után fizetendő adó (SzJA)

 

   IV Földhivatali Ingatlan-nyilvántartási, adatszolgáltatási díjak

 

   V. Jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés, törlés,

 

 VI. Birtokba adás, közös tulajdon, telki szolgalom 

 

 VII. Elővásárlási jog

 

VIII. Új ingatlanok 5% áfa alá eső HASZNOS ALAPTERÜLETE.

 

IX. Előszerződés

 

 Ingatlan adásvételi szerződéshez szükséges ADATOK ITT találhatók.  

  ADATKÜLDÉS EMAILBEN>> 

          

   I. Ingatlan adásvételi szerződés

                 JOGSZABÁLYI HÁTTERE                ingatlanjog_bp..jpg   

   Adásvételi szerződés alapján az Eladó köteles az ingatlan tulajdonát a vevőre átruházni és az ingatlant a vevő birtokába bocsátani, a Vevő, pedig köteles a vételárat megfizetni és az ingatlant átvenni. Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez az ellenjegyzett szerződésen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

   Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI Tv. ( továbbiakban: Inytv.) 32.§. (3) bek. szerint a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a hasznáIat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog( önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ill. ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

  Tehát a hivatkozott jogszabályhely alapján az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kötelező ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalni.

  Átruházással, csak az ingatlan tulajdonosától lehet a tulajdonjogot megszerezni. Az eladó köteles a vevőt az ingatlan lényeges tulajdonságairól és az ingatlannal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen az ingatlanra vonatkozó esetleges jogokról és az ingatlannal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni.

  Az adásvételi szerződés alanyai: egyrészről az eladó, másrészről a vevő. Az Inytv. rendelkezései szerint a szerződő felek alábbi adatait kötelező a szerződésben feltüntetni: születési év, személyi azonosító jel, a szerződő fél édesanyjának a neve, születési név, személyi igazolványszám. Az adásvételi szerződés mellékleteként kötelező benyújtani a földhivatalba a szerződő felek adószámát tartalmazó APEH-nyomtatványt.

    Az Inytv. szerint a több lapból álló szerződés oldalain a szerződő felek és az ellenjegyző ügyvéd kézjegyét kell feltüntetni. A szerződés utolsó oldalát kell aláírni, a szerződést ellenjegyző ügyvéd itt helyezi el a szárazbélyegzőjét. Abban az esetben, ha az eladó helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalamazott számára  az adásvételi szerződésre irányadó alakiságoknak megfelelő meghatalmazást kell készíteni és azt ügyvéddel ellenjegyeztetni. A meghatalamzást csatolni kell az adásvételi szerződéshez.

   Az adásvételi szerződésben az adásvétel tárgyát képező ingatlan alábbi adatait szükséges feltüntetni:

    - Helyrajzi számot, a természetbeni fekvést, azt a körzeti földhivatalt, amelyik nyilvántartja a szerződés tárgyát képező ingatlant.

    Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni, az ingatlan vételárát, a fizetés módját, a vételárrészletek átadásának időpontját.  

 Időpont egyeztetés telefonon: 06-20-354 8963 

  Az adásvételi szerződéseknek két csoportja van.

    Az első csoportba tartozó szerződéseknél a teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásának napján fizeti meg a vevő az eladó részére. Ebben az esetben magába a szerződésbe bele kell írni, hogy az eladó a szerződés alárásával beleegyezik abba, hogy a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjára. Ez a tulajdonjog bejegyzési engedély. Ennél a szerződés csoportnál nem kötelező foglalót átadni, illetve a foglalót elkülöníteni a vételár többi részétől. 

    A második csoportba azok a szerződések tartoznak, amelyek esetében a vevő a szerződésben feltüntetett vételárat több részletben fizeti meg az eladó részére.  Ebben az esetben a szerződés aláírásakor csak a teljes vételár mintegy 10%-át kitevő  foglalót ad át a vevő az eladó részére.

   A foglaló fogalma

a Polgári Törvénykönyv

 2013 évi V. Tv. (Ptk.)

  6:185. §  szerint, a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni.  A szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget vagy más dolgot csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik.

   Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken, azaz a foglaló beleszámít a vételárba.  Ha pedig a foglaló a beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

  A  teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott  foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

  A  foglaló visszaköveteléséről való lemondás, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, a kártérítésbe azonban a foglaló értéke beszámít. A  túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti.

    vissza adásvételiszerződés elejére>>

 ITT KÉRJEN AJÁNLATOT>> 

    A vételár részletekben történő kifizetésére általában akkor kerül sor, ha a vevő a vételár kifizetéséhez banki hitelt vesz fel. A bankok általában megkövetelik, hogy a hitelből finanszírozott vételárnak az eladó részére történő folyósítását megelőzően a vevő a szerződésben meghatározott önerőből fedezett vételárrészt kifizesse az eladó részére. A bankok többeletfeltételként azt is megkövetelhetik, hogy a hitelfolyósításának időpontjában a tulajdoni lapból egyértelműen derüljön az ki, hogy a vevő az ingatlan tulajdonosa. Ilyen esetben az eladó által kiadott tulajdonjog bejegyzési engedélyt vagy a szerződést ellenjegyző ügyvédnél letétben helyezik el, vagy a hitel folyósítását megelőzően a szerződés tárgyát képező ingatlant nyilvántartó körzeti földhivatalba nyújtják be a vevő tulajdonjogának bejegyzése végett. A vevő tulajdonjog bejegyzési kérelmének a földhivatalba történt benyújtását követő 3 munkanapon belül utalja a bank az eladó részére a vételár utolsó részletét.                  

telefonos időpont egyeztetés: 06-20-354 8963

   A vételár több részletben történő kifizetése esetén az adásvételi szerződésbe az alábbi- az 1997. évi CXLI Tv.(Inytv.)-ben előírt- többlet elemeket kell beleírni. A szerződő feleknek rögzíteniük kell a szerződésben azt az időpontot, amely időpontig  az eladó kiadja a vevő számára a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. Az Inytv. alapján kötelező beleírni az alábbi fordulatot:  "Az eladó a teljes vételár kifizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. Az eladó nyilatkozik arról, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedélyt a jelen szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül megadja a vevő részére."

   A fent körülírt szövegrészt tartalmazó adásvételi szerződést tulajdonjog bejegyzési kérelem mellékleteként kell az  ingatlant nyilvántartó körzeti földhivatalba benyújtani. Ebben az esetben az ingatlan tulajdoni lapjára a  tulajdonjog bejegyzési kérelmet széljegyzi a földhivatal. Ennek az eljárásnak az a jelentősége, hogy egyrészt a vevő részére hitelt folyósító bank megköveteli, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján széljegyen a "tulajdonjog bejegyzési kérelem" kifejezés szerepeljen.

    Másrészt ez az eljárás a vevő számára többletvédelmet nyújt a  "tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelemmel "szemben, mert a vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem esetén, a korábbi tulajdonos (eladó) tartozása alapján keletkezett végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelmet a földhivatal elutasítja. Tehát a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének bejegyzése esetén az eladó tulajdonát képező ingatlanra az adásvételi szerződés teljesítésének időszakában is lehet végrehajtási jogot bejegyzeni, amely végrehajtási jog a vevő tulajdonát képező ingatlant terheli. 

   A fentiekre tekintettel valamennyi, részletfizetéses adásvételi szerződés esetében, a vevő biztonsága miatt érdemes a tulajdonjog bejegyzési kérelem szerződéstípust alkalmazni.

  Haszonélvezeti jog 

  Ha az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, legtöbbször a haszonélvező is szerződő fél, aki ellenérték fejében lemond a haszonélvezeti jogáról. A szerződés érvényes a haszonélvező hozzájárulása nélkül is, viszont holtig tartó haszonélvezet esetében élete végéig használhatja az ingatlant, lakhat abban. A haszonélvező haláláig, vagy a haszonélvezeti jogról történő lemondásáig az új vevő a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvező e jogokkal nem él. A vételárat vagy annak utolsó részleteit csak a haszonélvező lemondó nyilatkozata után érdemes kifizetni. Haszonélvezeti jog értékének megállapítása>>

   A haszonélvezeti jogról az  Új PTK. 5:146. § - 5:155.§ rendelkezik.

  hívjon!  06-20-354 8963

 ITT KÉRJEN AJÁNLATOT>>

Költségek :
•    Az ingatlan adásvétellel kapcsolatos költségek viselése a felek megállapodása szerint történik.
•    Ha  nem állapodnak meg, úgy a törvény rendelkezése szerint a költségmegosztás a következő: 

  •    Az Eladót terhelik az átadással és az ingatlan jogi rendezésével kapcsolatos költségek. (Ingatlan közvetítő díja is)

•    A vevőt terhelik a szerződéskötés költségei, az ingatlan átvételével kapcsolatos költségek, tulajdon szerzési illetéke, valamint az ingatlan nyilvántartási bejegyzés 6600 Ft.- eljárási díja. Ügyvédi díj: szerződés készítés , ellenjegyzés az ingatlan értékének 0,3%-a, Áfa nincs, de minimum 100 e Ft.-az ügyvédi munkadíj.

Kérjen egyéni ajánlatot>>)

  

 időpont foglalás: 06-20-354 8963  ADATKÜLDÉS EMAILBEN>>  

 Ingatlan adásvételi szerződés

    vissza ingatlanjog info 

  

  Házassági vagyonjogi szerződés 

                                    MOST!           

   Ügyvédi munkadíj: 50.000.- Ft  

  

 - Jelzálogjog: Hitelfelvétel vagy tartozás  esetén a hitelező jelzálog és elidegenítési jogot és terhelési tilalmat alapít más tulajdonán. Közjegyzővel hitelesített nyilatkozat esetén a hitelező bírósági végzés nélkül végrehajtási joggal is rendelkezhet. Jelzálog joggal terhelt ingatlan értékesítése előtt szükséges a jelzálog jogot töröltetni. Földhivatalba kell benyújtani a törlés iránti kérelmet, a hitelező tartozás megszünésérő szóló nyilatkozatát mellékelve. 

 - Öröklési jog, hagyatéki jog, életjáradék

 - Ajándékozás>>

 - Elővásárlási jog>>

-Zártkert eladás ügymenete >>

 

     - Széljegy

     - Ingatlan 

  - Ingó dolgok (Pl.a pénz)

 - Vagyoni értékű jog 

  - Használat

  - Kiszabás

 Ingatlan ügyekkel kapcsolatban  személyes jogi konzultációra   

 

           ÜGYVÉD           

     Időpontegyeztetés  

      06-20-354 8963  
Tel./Fax:1/239 5434  
 1134 Budapest, XIII. 

   Ajánlatkérés>>

      Ingatlan adásvételi szerződés       vissza ingatlanjog info

   Ingatlan adásvételi szerződés

    Ügyvédi Iroda bejárata

    Kedves Látogató ide nyugodtan beléphet!  

dr.mohosgabor@gmail.com

 

       www .mohos-ugyved.hu

 

 

CIKKEIMET itt olvassa, hozzászólhat Ön is!  blog_80x.jpg

 

Oszd meg a facebook oldalam, kérlek! 

 

Kattints!     >>          Pinterest>>                 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 76
Heti: 757
Havi: 1 757
Össz.: 1 817 097
Oldal: ADÁSVÉTELI szerződés, foglaló, haszonélvezet. Bp.
Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog budapesti ÜGYVÉD - © 2008 - 2024 - jogimegoldasok.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat